Voorwaarden

Algemene bepalingen Cortijo el Álamo:

 • CASA RURAL “Cortijo el Álamo”: De eigenaar van “Cortijo el Álamo” verder te noemen: CORTIJO
 • GAST: de persoon of personen die een huurovereenkomst gesloten hebben met de CORTIJO via een telefonische reservering, een reservering via “Booking.com”, “AirB&B”, “TripAdvisor”, of rechtstreeks via de website van de CORTIJO (www.cortijoeu) of een van haar hier niet vermelde boekingspartners.
 • Bij het aangaan van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden van toepassing verklaard en kenbaar gemaakt aan de GAST. Een copy van deze algemene bepalingen zal overgedragen worden bij het inchecken, per digitale link bij reservatie, een verwijzing naar de bepaling op de website van de CORTIJO
 • De eigenaar van de CORTIJO kan zich laten vervangen door een tijdelijke vertegenwoordiger.
 • Al de algemene bepalingen en boekingsvoorwaarden van de CORTIJO hebben ten alle tijden voorrang op de algemene bepalingen / voorwaarden van elk haar boekingspartners.

Huishoudelijk reglement CORTIJO:

 • De CORTIJO is beschreven bij diverse boekingsplatformen en boekingspartners en de website www.cortijoeu. Deze beschrijvingen zijn met de grootste zorg samengesteld. De website en de tekst, foto’s en de huidige situatie van de CORTIJO kunnen verschillen ten tijde van het bezoek van de GAST. Er kunnen door de GAST geen rechten ontleend worden voor eventuele verschillen.
 • Het minimale verblijf in de CORTIJO is twee nachten.
 • De CORTIJO is 24 uur per dag toegankelijk. De CORTIJO heeft een eigen ingang voor de GAST.
 • Het is verboden door de GAST derden gebruik te laten maken van gebouwen, terrein en faciliteiten zonder uitdrukkelijke toestemming van de CORTIJO.
 • De CORTIJO is niet geschikt voor feesten en partijen
 • De CORTIJO dient in schone staat te verkeren bij vertrek. Bij introductie van de vertrekken wordt door de GAST een eventuele opnamestaat gemaakt.
 • Indien de kamer bij uitchecken overmatig vuil is kan de CORTIJO extra schoonmaakkosten bij de GAST in rekening brengen.
 • Roken is verboden in de kamers, keuken of waar dan ook binnenshuis. Bij overtreding hiervan, zal de CORTIJO hiervoor een extra reinigingskost in rekening brengen, met een minimum van 100,- euro. Roken is buiten op de terrassen wel toegestaan.
 • Huisdieren worden niet toegelaten.
 • De GAST kan tussen 15:00 en 21:00 uur inchecken. Hierna zal u automatisch als No-Show worden geboekt en wordt uw boeking automatisch geannuleerd, tenzij dit schriftelijk anders is overeengekomen met de CORTIJO.
 • Uitchecken kan tot uiterlijk 11:00 uur. Als de GAST, na 11:00 wil uitchecken zal dit alleen mogen na overleg met de CORTIJO. Hier kunnen extra kosten aan verbonden zijn.
 • Er wordt van de GAST verwacht om vanaf 22:00 uur gepaste stilte in acht te nemen ten opzichte van anderen.
 • Verlies van sleutels. Bij verlies of niet inleveren van de sleutels op verzoek van de CORTIJO of bij uitchecken van GAST zal de CORTIJO de sloten laten vervangen en zal hier minimaal een kostenpost van € 50,- in rekening brengen bij
 • De CORTIJO is voorzien van een verwarmingssysteem die enkel door de CORTIJO ingesteld en bediend kan worden, mochten er door GAST meer verwarming nodig zijn in de vertrekken, kan de CORTIJO hiervoor een meerkosten in rekening brengen.
 • Parkeren van voertuigen geschiedt op eigen risico van de GAST. Voertuigen dienen op de door de CORTIJO aangewezen plaatsen geparkeerd te worden.
 • Alle risico’s in en rondom de CORTIJO zijn voor rekening van de GAST.
 • Schade of vermissing van (on)roerende goederen die in eigendom van de CORTIJO zijn worden gemeld en moeten in overleg worden vergoed aan de CORTIJO
 • Het gebruik van het buitenzwembad is gratis en is geheel op eigen risico. De CORTIJO kan niet aansprakelijk gesteld worden voor incidenten en of persoonlijk letsel van GAST in welke vorm dan ook. Het is ten strengste verboden om glazen voorwerpen binnen de omheining van het zwembad te brengen. Indien er toch glasbreuk ontstaat door toedoen van de GAST, zal de gehele kost van het saneren van het zwembad ten laste zijn van de GAST, en op hen verhaald worden.
 • De CORTIJO kan een GAST met ongepast gedrag de toegang tot de CORTIJO ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgave van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten en zal hiervan ten alle tijden aangifte doen bij politie.

Prijzen zijn:

 • De tarieven zijn inclusief gas, water, elektriciteit en verwarming, BTW, toeristenbelasting, bedlinnen, handdoeken en eindschoonmaak.
 • De tarieven zijn exclusief de kosten van een annulerings-en / of re-ticketverzekering en / of andere kosten.
 • De tarieven van de CORTIJO geschieden onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen.
 • Alle vermeldingen op de website van de CORTIJO (www.cortijoeu) worden geacht te goeder trouw te zijn en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De CORTIJO is niet gebonden aan kennelijke fouten op haar website.

Reservering en betaling:

 • Indien er een telefonische (mondelinge) reservering plaatsvindt is er sprake van een overeenkomst die tot stand is gekomen tussen GAST en CORTIJO. Bij een reservering via een van onze reserveringspartners, is er ook een overeenkomst tot stand gekomen tussen GAST en CORTIJO. In alle voorstaande gevallen is de procedure definitief.
 • Bij reservering(en) die plaatsvinden binnen de dertig dagen voor aankomst dient het gehele reserveringsbedrag binnen de vijf dagen na factuurdatum op de rekening van de CORTIJO te zijn bijgeschreven, na ontvangst van betaling is de reservering definitief.
 • Facturen kunnen enkel binnen achtenveertig uur geprotesteerd worden na ontvangst. Na verstrekking van deze periode zal de factuur als waar en correct worden beschouwd.

Annulering:

 • Bij annulering, minimaal dertig dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum, wordt 50% van het totale reserveringsbedrag in rekening gebracht aan GAST.
 • Bij annulering, minder dan dertig dagen voorafgaand aan de gemelde aankomstdatum, wordt het gehele reserveringsbedrag in rekening gebracht aan GAST.
 • Annuleringen dienen ten allen tijde schriftelijk of via e-mail (info@CORTIJOeu) aan de CORTIJO te worden gedaan.
 • De CORTIJO adviseert met klem dat de GAST een passende reis & annuleringsverzekering afsluit.
 • Bij annulering worden geen kosten terugbetaald door de CORTIJO, GAST dient hiervoor hun reis & annuleringsverzekering aan te spreken.

Klachten:

 • De GAST is steeds gerechtigd zijn grieven middels een klacht aan de CORTIJO voor te leggen. De CORTIJO moet reageren op de noodzaak van de behandeling van de klacht.

Overmacht:

 • In geval van overmacht, is de CORTIJO gerechtigd de reservering volledig of gedeeltelijk te ontbinden en of tijdelijk op te schorten zonder dat de GAST aanspraak op nakoming en / of schadevergoeding kan doen gelden. Onder overmacht wordt onder andere verstaan; oorlogsgevaar, oorlog, opstand, molest, stakingen, boycot, storingen in het energiecircuit, verkeer en transport, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen en alle voortvloeiende rechten, buitengewone weersomstandigheden, overlijden van een van de eigenaren of een van hun naaste.

Aansprakelijkheid:

 • De CORTIJO kan niet aansprakelijk worden gesteld door de GAST tijdens het verblijf in de accommodatie; de GAST vrijwaart de CORTIJO tegen aanspraken dienaangaande. De CORTIJO is niet verantwoordelijk voor elke vorm van storingen en of storingen in de stroomvoorziening en watervoorzieningen en of haar technische installaties, ontijdig aangekondigde bouw- en / of wegwerkzaamheden in de nabijheid van de CORTIJO.
 • De CORTIJO kan enkel beperkt schuldig zijn voor schade die is te wijten aan grove schuld en of nalatigheid van de CORTIJO.

Privacy:

 • De CORTIJO zal onthouden worden van niet-lichamelijk letsel.
 • De CORTIJO zal de persoonlijke gegevens van GAST enkel gebruiken voor eigen doeleinden, en zal deze zonder bevel van gerechtelijke instanties niet vrij geven aan derde.

Slotbepaling:

 • Voor recht in regels van internationaal privaatrecht indien anders bepaald. Een anderstalige GAST wordt akkoord geacht te zijn met de algemene voorwaarden in het Nederlands.
 • De GAST in conventie van deze voorwaarden zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechter in Spanje, mits de regels van internationaal privaatrecht anders bepalen.
 • Geen van de partijen kan haar rechten overdrage uit het Nederlands en is tot stand gekomen met een vertaalmachine (Deepl.com of Google translate), aan de vertaling en verwoording van passages uit het Nederlands van deze vertaalmachine kunnen geen rechten worden geclaimd, enkel de Nederlandstalige tekst van de algemene bepalingen zijn van kracht en zullen enkel en alleen als waar worden aanschouwd.
 • Vertalingen uit het Nederlands is tot stand gekomen met een vertaalmachine (Deepl.com of Google translate), aan de vertaling en verwoording van passages uit het Nederlands van deze vertaalmachines kunnen geen rechten worden geclaimd, enkel de Nederlandstalige tekst van de algemene bepalingen zijn van kracht en zullen enkel en alleen als waar worden aanschouwd.
NederlandsEnglishFrançaisEspañol